1.

Administrator danych osobowych


Administratorem danych są „MR Coaching”- Robert i Milena Żuchowscy, ul. Rydygiera 10D/8 87-100 Toruń Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

2.

Pochodzenie danych osobowych

 

Dane osobowe „MR Coaching” otrzymuje od klientów, poprzez prowadzenia newsletter ( pozyskanie danych poprzez zapis na newsletter), sprzedaż w sklepie internetowym, zakup produktów okazjonalnych, i uczestników spotkań w związku z prowadzeniem działalności usług, szkoleń, sesji coachingowych, warsztatów, wykładów, organizowanych w siedzibie jak i poza „MR COACHING” w Toruniu jak i na terenie Unii Europejskiej.

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

„MR COACHING” przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług coachingowych, sesji, umawiania i odwoływania wizyt, informowania o terminach szkoleń i warsztatów i ewentualnych zmianach ich dotyczących, a także wystawiania faktur za świadczone usługi. A w szczególności do obsługi zgłoszeń klientów – telefonicznych i mailowych. Przetwarzanie obejmuje zakres działań niezbędny do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku drogą mailową na adres: robert.zuchowski1@gmail.com.

4.

Inspektor Danych Osobowych

 

Każdy użytkownik ma możliwość uzyskania informacji na temat jego danych osobowych przetwarzanych przez „MR Coaching”. W tym celu należy złożyć zapytanie lub stosowny wniosek do wyznaczonego inspektora danych osobowych pod adresem: robert.zuchowski1@gmail.com. Inspektorem danych osobowych jest Robert Żuchowski

5.

Dane osobowe niezbędne do korzystania z usług

 

W celu sprawnego i zgodnego z prawem świadczenia usług niezbędne jest podanie przez klienta następujących danych osobowych:

a) imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku osób zgłaszających się na sesje coachingowe

b) adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko – w przypadku osób zgłaszających się na szkolenie, wykład lub spotkanie

c) nazwa firmy i jej NIP w przypadku chęci otrzymania faktury

6.

Świadomość udostępnienia danych

Podając dane klient oświadcza, że są to jego dane osobowe. Wszystkie dane klient podaje dobrowolnie i świadomie. Klient ma prawo do ich aktualizacji oraz usuwania.

7.

Uprawnienia klienta w zakresie przetwarzanych danych.

 

„MR Coaching” gwarantuje ochronę wszystkich praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienie skargi do organu nadzorczego.

8.

Bezpieczeństwo danych.

„MR COACHING” gwarantuje równocześnie, że przetwarzanie danych użytkowników będzie odbywało się w zgodzie z prawem, rzetelnie i przejrzyście, a zakres zbieranych danych jest adekwatnych do realizacji celów, do których są zbierane.

9.

Prawo klienta do usunięcia swoich danych

Klient ma prawo do usunięcia swoich danych. W takim przypadku dane będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie do czasu realizacji zadań wynikających z prawa podatkowego, rachunkowego i ochrony konsumentów.

10.

Prawo wniesienie sprzeciwu przez klienta

 

Klient ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się klient;

b) dane osobowe klienta przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

11.

Udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe klientów „MR COACHING” nie są udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem danych podawanych w celu wystawienia faktur – w tym i tylko w tym przypadku – dane udostępniane są podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, który także ma obowiązek zapewnić im ochronę. Dane udostępniane są także coachom i trenerom współpracującym z „MR COACHING” podejmującym pracę ze zgłaszającym się w tym celu klientem, którzy złożyli pisemne lub ustne oświadczenie o zapoznaniu się z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i wdrożeniu ich w życie. Dane mogą również zostać udostępnione Międzynarodowej Federacji Coachingowej, ICF, w celach akredytacyjnych Roberta Żuchowskiego, Mileny Żuchowskiej. W tym celu dane mogą zostać udostępnione poza obszar Unii Europejskiej

12.

Czas przechowywania danych osobowych

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres pięciu lat, a następnie usuwane.

13.

Sposób przechowywania danych osobowych.

 

Dane osobowe osób zapisujących się na sesje – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu bezpośrednio po uzyskaniu ich w rozmowie telefonicznej lub wiadomości mailowej są zapisywane w formie elektronicznej. Do urządzeń elektronicznych (aparaty telefoniczne, laptopy), których używamy do pracy, maja dostęp tylko i wyłącznie osoby upoważnione przez administratora. Dane osobowe udostępniane za pomocą strony internetowej na potrzeby rezerwacji terminu - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu zapisywane są bezpośrednio na serwerach serwisu obsługującego stronę, administratorem tych danych jest "MR Coaching".

14.

Bezpieczeństwo danych i zmiana polityki prywatności

 

Administrator danych na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zgodności ich przechowywania oraz przetwarzania z prawem polskim i UE. Dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby współpracujące, które przetwarzają dane wyłącznie w celach i w zakresie, do których zostały upoważnione. Polityka bezpieczeństwa danych jest na bieżąco monitorowana, weryfikowana i w miarę potrzeb aktualizowana.